Soukromí

Zásady ochrany osobních údajů

1. Podmínky

Přístupem na webovou stránku sportka-vysledky.eu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito smluvními podmínkami, platnými zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že jste zodpovědní za dodržování platných místních zákonů. Pokud nesouhlasíte s žádným z těchto podmínek, máte zakázáno používat nebo přistupovat k tomuto webu. Materiály obsažené na této webové stránce jsou chráněny platnými zákony o autorských právech a ochranných známkách.

2. Použijte licenci

• Povolení je dočasně stahovat jednu kopii materiálů (informace nebo software) na webových stránkách společnosti Sportka Vysledky pouze pro osobní, nekomerční přechodné sledování. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnického práva, a na základě této licence nesmíte:

1. upravovat nebo kopírovat materiály;
2. používat materiály pro jakýkoli komerční účel nebo pro jakýkoli veřejný displej (komerční nebo nekomerční);
3. pokus o dekompilaci nebo reverzní inženýrství jakéhokoli softwaru obsaženého na stránkách společnosti Sportka Vysledky;
4. odstranit veškerá autorská práva nebo jiná vlastnická notace z materiálů; nebo
5. převádět materiály jiné osobě nebo „zrcadlit“ materiály na libovolném jiném serveru.

• Tato licence bude automaticky ukončena, pokud porušíte některá z těchto omezení a kdykoli můžete Sportku Vysledky ukončit. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zlikvidovat veškeré stažené materiály, které máte k dispozici, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

3. Odmítnutí odpovědnosti

• Materiály na stránkách Sportky Vysledky jsou poskytovány na základě „jak je“. Sportka Vysledky neposkytuje žádnou záruku, vyjádřenou nebo předpokládanou, a tímto odmítá a odmítá veškeré další záruky, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování duševního vlastnictví nebo jiného porušování práv.

• Sportka Vysledky dále nezaručuje ani neposkytuje žádné prohlášení ohledně přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na svých internetových stránkách nebo jinak souvisejících s těmito materiály nebo na jakýchkoli stránkách spojených s touto stránkou.

4. Omezení

Sportka Vysledky nebo její dodavatelé nebudou v žádném případě nést odpovědnost za jakékoliv škody (včetně, mimo jiné, škody za ztrátu dat nebo zisku nebo v důsledku přerušení podnikání) vyplývající z používání nebo neschopnosti používat materiály na stránkách společnosti Sportka Vysledky, i když Sportka Vysledky nebo autorizovaný zástupce společnosti Sportka Vysledky byli písemně nebo písemně informováni o možnosti takové škody. Vzhledem k tomu, že některé jurisdikce nepovolují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se tato omezení vztahovat na vás.

5. Přesnost materiálů

Materiály uvedené na stránkách společnosti Sportka Vysledky by mohly zahrnovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Sportka Vysledky nezaručuje, že některé z materiálů na svých webových stránkách jsou přesné, úplné nebo aktuální. Sportka Vysledky může kdykoliv bez upozornění provádět změny v materiálech obsažených na svých webových stránkách. Sportka Vysledky se však nedoporučuje aktualizovat materiály.

6. Odkazy

Sportka Vysledky nekontrolovala všechny stránky propojené na své webové stránky a neodpovídá za obsah těchto odkazovaných stránek. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že Sportka Vysledky souhlasí s uvedením místa. Používání takovýchto propojených webových stránek je na vlastní nebezpečí uživatele.

7. Modifikace

Sportka Vysledky může tyto podmínky služby pro své webové stránky kdykoli bez upozornění změnit. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni aktuální verzí těchto smluvních podmínek.

8. Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákonem a neodvolatelně se podřídí výlučné příslušnosti soudů v tomto státě nebo místě.

Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité.

To je politika společnosti Sportka Vysledky respektovat vaše soukromí ohledně veškerých informací, které můžeme shromažďovat při provozu našich webových stránek. Proto jsme vyvinuli tuto politiku ochrany soukromí, abychom pochopili, jak shromažďujeme, používáme, komunikujeme, zveřejňujeme a jinak využíváme osobní informace. Níže uvádíme zásady ochrany osobních údajů.

• Osobní údaje shromažďujeme zákonným a spravedlivým způsobem a případně s vědomím nebo souhlasem dotyčného jednotlivce.
• Před shromažďováním osobních údajů nebo v době jejich shromáždění zjistíme, pro které účely se shromažďují informace.
• Budeme shromažďovat a používat osobní údaje výhradně k plnění účelů, které jsme určili, a pro další doplňkové účely, pokud nezískáme souhlas dotyčného jednotlivce nebo zákon požadovaný.
• Osobní údaje by měly být relevantní pro účely, pro které mají být používány, av rozsahu nezbytném pro tyto účely by měly být přesné, úplné a aktuální.
• Budeme chránit osobní údaje použitím přiměřených bezpečnostních záruk proti ztrátě nebo odcizení, jakož i neoprávněnému přístupu, odhalení, kopírování, používání nebo úpravám.
• Zákazníkům zpřístupníme informace o našich zásadách a postupech týkajících se správy osobních údajů.
• Budeme uchovávat osobní údaje jen tak dlouho, jak je nezbytné pro splnění těchto cílů.

Snažíme se provádět naše podnikání v souladu s těmito zásadami, abychom zajistili ochranu a zachování důvěrnosti osobních údajů. Sportka Vysledky může tuto politiku ochrany osobních údajů čas od času změnit na základě vlastního uvážení Sportky Vysledky.